HR-chef

Sätt talangerna i främsta rummet! Erbjud dem den bästa arbetsupplevelsen.

Prata med oss!

Vi lyssnar på dig

LCMS

Training Management

MOOC: Nätbaserade kurser för dina anställda

SPOC hjälper dina anställda att uppdatera sin inree talang

Authoring system: Skapa egna utbildningar med vårt författarsystem

Blended learning kombinerar traditionell utbildning med ny teknik

LMS som centraliserar organisering och genomföring av utbildningar

Ett verktyg för e-learning för ditt företag

E-Learning – Det optimala verktyget för din personals professionella utveckling

Gör medarbetarsamtalen mer produktiva med hjälp av Talentsoft

Rekryteringsverktyg för snabb och effektiv rekrytering

HRM Software – Ett HR-system från Talentsoft

Onboarding: Lyckad och välorganiserad introduktion av de nyanställda

En HR-portal anpassad för ditt företags behov

Performance Management – Vikten av att belöna medarbetare för sina prestationer

Kompetensutveckling för att möta skiftande marknadsbehov

Talanganlys – utvärdera och utveckla befintlig talang i ert företag

Ett löneprogram för alla era HR-behov

Talent Management-systemet som centraliserar och konsoliderar all data på ett och samma ställe

Talent Management är en oumbärlig grund att bygga en långsiktig strategi på

Kompensation – effektiv justering av löner med Talentsofts integrerade lösning

HR Analytics

Mitt Talentsoft

Prestation & Kompetens

Talanganalys

Kompensation

Hub

Bemanningsplanering

Hello Talent

LMS

Utbildning & E-Learning

Rekrytering

SkillCatch

MOOC-kurser har utlöst något av en internetrevolution inom högre utbildning. Utvecklingen som startade med en populär, öppen onlinekurs vid Stanford University i USA 2011 har sedan dess spritt sig till många länder runt om i världen, inte minst till Sverige. Förkortningen MOOC står för det engelska Massive Open Online Course vilket kan översättas med ”storskalig […]

Talentsoft har ett fokus på att hjälpa företag att få ut bästa möjliga prestation från sina anställda. Genom att skapa en dialog mellan dig som arbetsgivare och dina anställda, kan er organisation hitta eventuella aspekter som kan förändras eller förbättras för att effektivisera prestationer inom företaget. Ditt företags talangbas är en av era absolut största […]

Ett authoring system, som kan översättas till författarsystem, är den perfekta lösningen för att få fram material till e-learning som ger individuella medarbetare de kurser de behöver för att utveckla sina kompetenser. ​Använd vårt författarsystem för att skapa e-utbildningar som faktiskt engagerar dina anställda och får dem att samarbeta och kommunicera mer än någonsin förut. […]

I en marknad i ständig förändring står inte kunskapen still, och för att hänga med i utvecklingen måste ett företags talanger hålla sig ständigt uppdaterade inom sitt fält. Med den grundtanken har Talentsoft utvecklat en lösning för att hjälpa företag låta sina anställda bibehålla och förnya sin kunskap inom en mängd olika områden. Genom att […]

Letar du efter ett Learning Management-system till ditt företag? Talentsoft Utbildning erbjuder en lösning som omfattar både organiseringen av online-kurser, uppföljning av deltagarnas framsteg, certifieringar och anknytning till ett authoring system för dig som vill skapa unikt utbildningsmaterial för ditt företag. Använd vår digitala plattform för att genomföra undervisning på nätet och se till att […]

På Talentsoft anser vi att ditt företags talanger är en av era mest värdefulla tillgångar. Därför har vi skapat ett verktyg för e-learning som kan användas för att utveckla dina anställdas kompetenser och engagera dem, samtidigt som du främjar samarbete och kommunikation inom företaget. ​Med Talentsofts verktyg för e-learning organiserar du utbildningar och planerar utbildningstillfällen. […]

I takt med att ett företag växer och utvecklas måste även personalens kunskap följa med i utvecklingen för att kunna optimera sina roller inom företaget. Talentsoft har tagit fram en e-learning platform för att på bästa sätt erbjuda dina medarbetare en fortsatt kunskapsutveckling, med syfte att uppdatera kunskaper och skapa spjutspetskunskap inom företaget. Det ligger […]

Ett medarbetarsamtal har i huvudsak två primära syften, att låta två motsatta tankebanor mötas och skapa en dialog, samt att undersöka om det finns möjlighet till förbättring från bådas sida. Det ger ledningen en chans att få in värdefull information om hur den dagliga verksamheten sköts, samt huruvida det finns eventuella kunskapsluckor i olika aspekter […]

En rekryteringsprocess utgörs av ett flertal steg, som var och en syftar på att finna och anställa rätt personer till ditt företag. Med Talentsofts omfattande digitala rekryteringsverktyg finner ni fram till både fler och mer lämpade kandidater, vilket gör det enklare för er att välja de kandidater som passar bäst för den specifika positionen. Idag är […]

Talentsofts HRM-software hjälper företag att analysera data som underlättar för såväl HR, ledning och medarbetare att samarbeta och koordinera aktiviteter på ett effektivt sätt. En implementering av ett omfattande HR-system kan leda till utvecklingsmöjligheter för medarbetares talanger, vilket i ett senare skede kan bli en tillgång för företaget. TalentSofts HRMS förenar HR-avdelningens olika uppgifter i […]

En lyckad onboarding av dina nyanställda har chansen att direkt ge dem en positiv bild av företaget, vilket sedan ofta avspeglar sig i deras motivation och produktivitet. Ju snabbare de nyanställda uppnår sin fulla potential, desto mer lönsam blir också företagets anställningsprocess. Därför bör denna process förberedas och planeras väl för att maximera företagets resurser. […]

Oavsett ett företags primära mål och geografiska placering, så måste varje företag se till att värna om sina anställdas trivsel. Talentsoft erbjuder ett verktyg som faciliterar tvåvägsdialog där åsikter, tankar och idéer kan diskuteras och utvärderas. Därmed kan företag bygga en långsiktig företagskultur som hjälper både ledning och personal att utvecklas på flera plan samtidigt. […]

I ett allt mer globaliserat samhäller är fler och fler företag med i kampen om de allra främsta talangerna inom sina respektive områden. Det har därför blivit betydande för företag att skapa och erbjuda en attraktiv företagskultur där medarbetare trivs och känner sig trygga, men även lika viktigt att finna och belöna medarbetare för god […]

Förändring och innovation driver varje marknad att prestera sitt yttersta för att uppfylla sina kunders behov. Oavsett vilken marknad, produkt eller service ett företag erbjuder, så måste företag kunna se över sina alternativ för kompetensutveckling hos sin egen personalstyrka. Dels för att kunna garantera arbetsstyrkan den senaste kunskapen inom det berörda området, men även för […]

I ett välfungerande företag är det viktigt för ledningen att ha en god översikt över den befintliga kunskapen i företaget för att enkelt kunna ändra resurser vid behov. Tidigare har detta varit en tung, administrativ uppgift för ett företags HR-team, som ofta har mynnat ut i en långsam process, olämpad att fungera i dagens konstant […]

Den årliga lönerevisionen och individuella lönesättningar är ofta tidskrävande processer då de för med sig insamling, analys och utvärdering av stora mängder data, både gällande företagets ekonomi och den enskilda medarbetarens prestation. Talentsoft har därför utvecklat ett lönehanteringssystem som möjliggör för enkel och snabb visualisering av budgeter, ge lönesättande chefer all behövlig information för genomföring av […]

För att ett företag ska fungera optimalt och använda sina resurser till fullo krävs inte bara att det dagliga arbetet flyter på korrekt. Minst lika viktigt är att undvika flaskhalsar när det kommer till kunskap och utveckling bland de anställda. Rätt person på rätt position i företaget kan skapa synergieffekter, både mättbara i ökad produktivitet, […]

Talent Management är per definition ett optimalt tillvägagångssätt för företag att hantera sitt humankaptial för att uppnå sina mål. Vare sig det handlar om finansiella eller strukturella mål, är det viktigt att företag kan placera rätt kunskap på rätt plats. Företag måste vara beredda att snabbt svara på förändrade behov på en aldrig stillastående marknad, […]

Lönerevision är en viktig process där löner årligen kan anpassas efter inflationskurvan, men ett företags lönesättning har många fler mål. I samband med lönesamtal kan lönehöjningar sända en viktig signal till anställda som motiverar till hög prestation som blir belönad därefter. Hur mycket ett företag vill satsa på lönerevision beror på ett flertal kriterier, däribland […]

Description

Talentsoft recruiting tool with HR analytics dashboards

LCMS

Training Management

MOOC: Nätbaserade kurser för dina anställda

SPOC hjälper dina anställda att uppdatera sin inree talang

Authoring system: Skapa egna utbildningar med vårt författarsystem

Blended learning kombinerar traditionell utbildning med ny teknik

LMS som centraliserar organisering och genomföring av utbildningar

Ett verktyg för e-learning för ditt företag

E-Learning – Det optimala verktyget för din personals professionella utveckling

Gör medarbetarsamtalen mer produktiva med hjälp av Talentsoft

Rekryteringsverktyg för snabb och effektiv rekrytering

HRM Software – Ett HR-system från Talentsoft

Onboarding: Lyckad och välorganiserad introduktion av de nyanställda

En HR-portal anpassad för ditt företags behov

Performance Management – Vikten av att belöna medarbetare för sina prestationer

Kompetensutveckling för att möta skiftande marknadsbehov

Talanganlys – utvärdera och utveckla befintlig talang i ert företag

Ett löneprogram för alla era HR-behov

Talent Management-systemet som centraliserar och konsoliderar all data på ett och samma ställe

Talent Management är en oumbärlig grund att bygga en långsiktig strategi på

Kompensation – effektiv justering av löner med Talentsofts integrerade lösning

HR Analytics

Mitt Talentsoft

Prestation & Kompetens

Talanganalys

Kompensation

Hub

Bemanningsplanering

Hello Talent

LMS

Utbildning & E-Learning

Rekrytering

SkillCatch

MOOC-kurser har utlöst något av en internetrevolution inom högre utbildning. Utvecklingen som startade med en populär, öppen onlinekurs vid Stanford University i USA 2011 har sedan dess spritt sig till många länder runt om i världen, inte minst till Sverige. Förkortningen MOOC står för det engelska Massive Open Online Course vilket kan översättas med ”storskalig […]

Talentsoft har ett fokus på att hjälpa företag att få ut bästa möjliga prestation från sina anställda. Genom att skapa en dialog mellan dig som arbetsgivare och dina anställda, kan er organisation hitta eventuella aspekter som kan förändras eller förbättras för att effektivisera prestationer inom företaget. Ditt företags talangbas är en av era absolut största […]

Ett authoring system, som kan översättas till författarsystem, är den perfekta lösningen för att få fram material till e-learning som ger individuella medarbetare de kurser de behöver för att utveckla sina kompetenser. ​Använd vårt författarsystem för att skapa e-utbildningar som faktiskt engagerar dina anställda och får dem att samarbeta och kommunicera mer än någonsin förut. […]

I en marknad i ständig förändring står inte kunskapen still, och för att hänga med i utvecklingen måste ett företags talanger hålla sig ständigt uppdaterade inom sitt fält. Med den grundtanken har Talentsoft utvecklat en lösning för att hjälpa företag låta sina anställda bibehålla och förnya sin kunskap inom en mängd olika områden. Genom att […]

Letar du efter ett Learning Management-system till ditt företag? Talentsoft Utbildning erbjuder en lösning som omfattar både organiseringen av online-kurser, uppföljning av deltagarnas framsteg, certifieringar och anknytning till ett authoring system för dig som vill skapa unikt utbildningsmaterial för ditt företag. Använd vår digitala plattform för att genomföra undervisning på nätet och se till att […]

På Talentsoft anser vi att ditt företags talanger är en av era mest värdefulla tillgångar. Därför har vi skapat ett verktyg för e-learning som kan användas för att utveckla dina anställdas kompetenser och engagera dem, samtidigt som du främjar samarbete och kommunikation inom företaget. ​Med Talentsofts verktyg för e-learning organiserar du utbildningar och planerar utbildningstillfällen. […]

I takt med att ett företag växer och utvecklas måste även personalens kunskap följa med i utvecklingen för att kunna optimera sina roller inom företaget. Talentsoft har tagit fram en e-learning platform för att på bästa sätt erbjuda dina medarbetare en fortsatt kunskapsutveckling, med syfte att uppdatera kunskaper och skapa spjutspetskunskap inom företaget. Det ligger […]

Ett medarbetarsamtal har i huvudsak två primära syften, att låta två motsatta tankebanor mötas och skapa en dialog, samt att undersöka om det finns möjlighet till förbättring från bådas sida. Det ger ledningen en chans att få in värdefull information om hur den dagliga verksamheten sköts, samt huruvida det finns eventuella kunskapsluckor i olika aspekter […]

En rekryteringsprocess utgörs av ett flertal steg, som var och en syftar på att finna och anställa rätt personer till ditt företag. Med Talentsofts omfattande digitala rekryteringsverktyg finner ni fram till både fler och mer lämpade kandidater, vilket gör det enklare för er att välja de kandidater som passar bäst för den specifika positionen. Idag är […]

Talentsofts HRM-software hjälper företag att analysera data som underlättar för såväl HR, ledning och medarbetare att samarbeta och koordinera aktiviteter på ett effektivt sätt. En implementering av ett omfattande HR-system kan leda till utvecklingsmöjligheter för medarbetares talanger, vilket i ett senare skede kan bli en tillgång för företaget. TalentSofts HRMS förenar HR-avdelningens olika uppgifter i […]

En lyckad onboarding av dina nyanställda har chansen att direkt ge dem en positiv bild av företaget, vilket sedan ofta avspeglar sig i deras motivation och produktivitet. Ju snabbare de nyanställda uppnår sin fulla potential, desto mer lönsam blir också företagets anställningsprocess. Därför bör denna process förberedas och planeras väl för att maximera företagets resurser. […]

Oavsett ett företags primära mål och geografiska placering, så måste varje företag se till att värna om sina anställdas trivsel. Talentsoft erbjuder ett verktyg som faciliterar tvåvägsdialog där åsikter, tankar och idéer kan diskuteras och utvärderas. Därmed kan företag bygga en långsiktig företagskultur som hjälper både ledning och personal att utvecklas på flera plan samtidigt. […]

I ett allt mer globaliserat samhäller är fler och fler företag med i kampen om de allra främsta talangerna inom sina respektive områden. Det har därför blivit betydande för företag att skapa och erbjuda en attraktiv företagskultur där medarbetare trivs och känner sig trygga, men även lika viktigt att finna och belöna medarbetare för god […]

Förändring och innovation driver varje marknad att prestera sitt yttersta för att uppfylla sina kunders behov. Oavsett vilken marknad, produkt eller service ett företag erbjuder, så måste företag kunna se över sina alternativ för kompetensutveckling hos sin egen personalstyrka. Dels för att kunna garantera arbetsstyrkan den senaste kunskapen inom det berörda området, men även för […]

I ett välfungerande företag är det viktigt för ledningen att ha en god översikt över den befintliga kunskapen i företaget för att enkelt kunna ändra resurser vid behov. Tidigare har detta varit en tung, administrativ uppgift för ett företags HR-team, som ofta har mynnat ut i en långsam process, olämpad att fungera i dagens konstant […]

Den årliga lönerevisionen och individuella lönesättningar är ofta tidskrävande processer då de för med sig insamling, analys och utvärdering av stora mängder data, både gällande företagets ekonomi och den enskilda medarbetarens prestation. Talentsoft har därför utvecklat ett lönehanteringssystem som möjliggör för enkel och snabb visualisering av budgeter, ge lönesättande chefer all behövlig information för genomföring av […]

För att ett företag ska fungera optimalt och använda sina resurser till fullo krävs inte bara att det dagliga arbetet flyter på korrekt. Minst lika viktigt är att undvika flaskhalsar när det kommer till kunskap och utveckling bland de anställda. Rätt person på rätt position i företaget kan skapa synergieffekter, både mättbara i ökad produktivitet, […]

Talent Management är per definition ett optimalt tillvägagångssätt för företag att hantera sitt humankaptial för att uppnå sina mål. Vare sig det handlar om finansiella eller strukturella mål, är det viktigt att företag kan placera rätt kunskap på rätt plats. Företag måste vara beredda att snabbt svara på förändrade behov på en aldrig stillastående marknad, […]

Lönerevision är en viktig process där löner årligen kan anpassas efter inflationskurvan, men ett företags lönesättning har många fler mål. I samband med lönesamtal kan lönehöjningar sända en viktig signal till anställda som motiverar till hög prestation som blir belönad därefter. Hur mycket ett företag vill satsa på lönerevision beror på ett flertal kriterier, däribland […]

Description

Talentsoft recruiting tool with HR analytics dashboards

LCMS

Training Management

MOOC: Nätbaserade kurser för dina anställda

SPOC hjälper dina anställda att uppdatera sin inree talang

Authoring system: Skapa egna utbildningar med vårt författarsystem

Blended learning kombinerar traditionell utbildning med ny teknik

LMS som centraliserar organisering och genomföring av utbildningar

Ett verktyg för e-learning för ditt företag

E-Learning – Det optimala verktyget för din personals professionella utveckling

Gör medarbetarsamtalen mer produktiva med hjälp av Talentsoft

Rekryteringsverktyg för snabb och effektiv rekrytering

HRM Software – Ett HR-system från Talentsoft

Onboarding: Lyckad och välorganiserad introduktion av de nyanställda

En HR-portal anpassad för ditt företags behov

Performance Management – Vikten av att belöna medarbetare för sina prestationer

Kompetensutveckling för att möta skiftande marknadsbehov

Talanganlys – utvärdera och utveckla befintlig talang i ert företag

Ett löneprogram för alla era HR-behov

Talent Management-systemet som centraliserar och konsoliderar all data på ett och samma ställe

Talent Management är en oumbärlig grund att bygga en långsiktig strategi på

Kompensation – effektiv justering av löner med Talentsofts integrerade lösning

HR Analytics

Mitt Talentsoft

Prestation & Kompetens

Talanganalys

Kompensation

Hub

Bemanningsplanering

Hello Talent

LMS

Utbildning & E-Learning

Rekrytering

SkillCatch

MOOC-kurser har utlöst något av en internetrevolution inom högre utbildning. Utvecklingen som startade med en populär, öppen onlinekurs vid Stanford University i USA 2011 har sedan dess spritt sig till många länder runt om i världen, inte minst till Sverige. Förkortningen MOOC står för det engelska Massive Open Online Course vilket kan översättas med ”storskalig […]

Talentsoft har ett fokus på att hjälpa företag att få ut bästa möjliga prestation från sina anställda. Genom att skapa en dialog mellan dig som arbetsgivare och dina anställda, kan er organisation hitta eventuella aspekter som kan förändras eller förbättras för att effektivisera prestationer inom företaget. Ditt företags talangbas är en av era absolut största […]

Ett authoring system, som kan översättas till författarsystem, är den perfekta lösningen för att få fram material till e-learning som ger individuella medarbetare de kurser de behöver för att utveckla sina kompetenser. ​Använd vårt författarsystem för att skapa e-utbildningar som faktiskt engagerar dina anställda och får dem att samarbeta och kommunicera mer än någonsin förut. […]

I en marknad i ständig förändring står inte kunskapen still, och för att hänga med i utvecklingen måste ett företags talanger hålla sig ständigt uppdaterade inom sitt fält. Med den grundtanken har Talentsoft utvecklat en lösning för att hjälpa företag låta sina anställda bibehålla och förnya sin kunskap inom en mängd olika områden. Genom att […]

Letar du efter ett Learning Management-system till ditt företag? Talentsoft Utbildning erbjuder en lösning som omfattar både organiseringen av online-kurser, uppföljning av deltagarnas framsteg, certifieringar och anknytning till ett authoring system för dig som vill skapa unikt utbildningsmaterial för ditt företag. Använd vår digitala plattform för att genomföra undervisning på nätet och se till att […]

På Talentsoft anser vi att ditt företags talanger är en av era mest värdefulla tillgångar. Därför har vi skapat ett verktyg för e-learning som kan användas för att utveckla dina anställdas kompetenser och engagera dem, samtidigt som du främjar samarbete och kommunikation inom företaget. ​Med Talentsofts verktyg för e-learning organiserar du utbildningar och planerar utbildningstillfällen. […]

I takt med att ett företag växer och utvecklas måste även personalens kunskap följa med i utvecklingen för att kunna optimera sina roller inom företaget. Talentsoft har tagit fram en e-learning platform för att på bästa sätt erbjuda dina medarbetare en fortsatt kunskapsutveckling, med syfte att uppdatera kunskaper och skapa spjutspetskunskap inom företaget. Det ligger […]

Ett medarbetarsamtal har i huvudsak två primära syften, att låta två motsatta tankebanor mötas och skapa en dialog, samt att undersöka om det finns möjlighet till förbättring från bådas sida. Det ger ledningen en chans att få in värdefull information om hur den dagliga verksamheten sköts, samt huruvida det finns eventuella kunskapsluckor i olika aspekter […]

En rekryteringsprocess utgörs av ett flertal steg, som var och en syftar på att finna och anställa rätt personer till ditt företag. Med Talentsofts omfattande digitala rekryteringsverktyg finner ni fram till både fler och mer lämpade kandidater, vilket gör det enklare för er att välja de kandidater som passar bäst för den specifika positionen. Idag är […]

Talentsofts HRM-software hjälper företag att analysera data som underlättar för såväl HR, ledning och medarbetare att samarbeta och koordinera aktiviteter på ett effektivt sätt. En implementering av ett omfattande HR-system kan leda till utvecklingsmöjligheter för medarbetares talanger, vilket i ett senare skede kan bli en tillgång för företaget. TalentSofts HRMS förenar HR-avdelningens olika uppgifter i […]

En lyckad onboarding av dina nyanställda har chansen att direkt ge dem en positiv bild av företaget, vilket sedan ofta avspeglar sig i deras motivation och produktivitet. Ju snabbare de nyanställda uppnår sin fulla potential, desto mer lönsam blir också företagets anställningsprocess. Därför bör denna process förberedas och planeras väl för att maximera företagets resurser. […]

Oavsett ett företags primära mål och geografiska placering, så måste varje företag se till att värna om sina anställdas trivsel. Talentsoft erbjuder ett verktyg som faciliterar tvåvägsdialog där åsikter, tankar och idéer kan diskuteras och utvärderas. Därmed kan företag bygga en långsiktig företagskultur som hjälper både ledning och personal att utvecklas på flera plan samtidigt. […]

I ett allt mer globaliserat samhäller är fler och fler företag med i kampen om de allra främsta talangerna inom sina respektive områden. Det har därför blivit betydande för företag att skapa och erbjuda en attraktiv företagskultur där medarbetare trivs och känner sig trygga, men även lika viktigt att finna och belöna medarbetare för god […]

Förändring och innovation driver varje marknad att prestera sitt yttersta för att uppfylla sina kunders behov. Oavsett vilken marknad, produkt eller service ett företag erbjuder, så måste företag kunna se över sina alternativ för kompetensutveckling hos sin egen personalstyrka. Dels för att kunna garantera arbetsstyrkan den senaste kunskapen inom det berörda området, men även för […]

I ett välfungerande företag är det viktigt för ledningen att ha en god översikt över den befintliga kunskapen i företaget för att enkelt kunna ändra resurser vid behov. Tidigare har detta varit en tung, administrativ uppgift för ett företags HR-team, som ofta har mynnat ut i en långsam process, olämpad att fungera i dagens konstant […]

Den årliga lönerevisionen och individuella lönesättningar är ofta tidskrävande processer då de för med sig insamling, analys och utvärdering av stora mängder data, både gällande företagets ekonomi och den enskilda medarbetarens prestation. Talentsoft har därför utvecklat ett lönehanteringssystem som möjliggör för enkel och snabb visualisering av budgeter, ge lönesättande chefer all behövlig information för genomföring av […]

För att ett företag ska fungera optimalt och använda sina resurser till fullo krävs inte bara att det dagliga arbetet flyter på korrekt. Minst lika viktigt är att undvika flaskhalsar när det kommer till kunskap och utveckling bland de anställda. Rätt person på rätt position i företaget kan skapa synergieffekter, både mättbara i ökad produktivitet, […]

Talent Management är per definition ett optimalt tillvägagångssätt för företag att hantera sitt humankaptial för att uppnå sina mål. Vare sig det handlar om finansiella eller strukturella mål, är det viktigt att företag kan placera rätt kunskap på rätt plats. Företag måste vara beredda att snabbt svara på förändrade behov på en aldrig stillastående marknad, […]

Lönerevision är en viktig process där löner årligen kan anpassas efter inflationskurvan, men ett företags lönesättning har många fler mål. I samband med lönesamtal kan lönehöjningar sända en viktig signal till anställda som motiverar till hög prestation som blir belönad därefter. Hur mycket ett företag vill satsa på lönerevision beror på ett flertal kriterier, däribland […]

Description

Talentsoft recruiting tool with HR analytics dashboards

Akta dig, du kan bli beroende!

— Knauf
— Motul
— Baker Tilly
— White Birch Paper
— SNCF
Talentsoft samlar all medarbetardata i ett enkelt system och stöttar alla våra HR-processer. Talentsofts lösning gör det möjligt för oss att förekla våra KPI-rapporter för hållbarhet, vilket är ett av våra nyckelområden.
Henrik Rosander
Strategic HR Director — Toyota Material Handling Europe
— Safran
• Talentsoft Academy-plattformen är användarvänlig, intuitiv och kul att jobba med! Videorna och dess innehåll är genomtänkta: de är korta med uppföljande frågor efter varje tränings-modul. Träningsförloppen är praktiska i och med att de tillåter användaren att följa med i sitt eget tempo.
Julien Guérard
HR Development Manager - HRIS referent — GFI Informatique
• Som användare av Talentsoft Academy så tycker jag att träningsförloppen är väldigt välutformade. Träningen är komplett, detaljerad och ger en övergripande inblick i lösningens möjligheter.
Anonym
Rekryterare — 5-stjärnigt hotell i Paris
• Jag är jättenöjd med Talentsoft Academy. Själva learning-plattformen och medierna är välutformade, och innehållet är klart och precist.
Helen Retail
HRIS-konsult — Capgemini
Vi uppskattade särskilt lyhördheten och kunskaperna om personalsystem hos Talentsofts team. Plug&Play-projektets metoder uppfyllde alla våra behov och förväntningar. Tack vare detta partnerskap har vi kunnat implementera modulerna Utbildning och Utvärdering på bara 6 månader vardera. Tack vare dessa framgångar inleder vi ett nytt samarbete, denna gång med fokus på modulen Rekrytering.
Virginie Grand
Chef för anställning — Institut Curie
Talentsoft leder utvecklingen och trenderna inom HR. Vi uppskattar verkligen att de involverar kunderna i processen och produkten.
Janine Gustave
Funktionell HR-analys — Bourbon
Läs utlåtande
Nu kan vi enkelt skapa statistik och rapporter samt inhämta uppgifter om olika märken, vilket har underlättat vår planering oerhört. Istället för att vara reaktiva är vi nu proaktiva. Vi behöver inte längre manuella processer och Excel-filer! HR-funktionen kan istället fokusera på det som är viktigt. Istället för att ha fullt upp med administrativa uppgifter kan vi hjälpa medarbetarna och ge dem bästa möjliga service.
Mirjam Petersen
HR-chef — Bunker Holding
Läs utlåtande
Talentsofts vägledning ger oss stöd i det dagliga arbetet. Vår ansvarsperson förstår våra utmaningar och problem. Han hjälper oss att anpassa lösningen i olika länder efter våra behov och lokala begränsningar
Sandrine Lecuyer
Chef för personalsystem — Up Group
Som personalchef är min utmaning att hantera kompetenser globalt för att kunna svara på eller förutspå kundernas behov. Talentsoft innehåller mer än man tror. Deras team vägleder oss genom processen och delar vår ambition: en flexibel HR-hantering i en unik portal.
Marianne Descamps
HR-chef — Linkbynet
Läs utlåtande
Vi kan nu dela information. Alla länder kan nu visa uppgifter om talanger i hela världen. Detta informationsutbyte främjar rörlighet och medarbetarnas engagemang.
Véronique Dru
Ansvarig för lön, internationell rörlighet och personalsystem — RATP Dev
Läs utlåtande
Med Talentsofts lösning kan vi centralisera informationen om alla medarbetare samt förenkla visning av data och beslutsfattande.
Luciana Lagioiosa
Konsult och HR-projektchef — HR Path
Med Talentsoft Academy kan ACT-ON-konsulter snabbare och smidigare inhämta kompetens via Talentsofts moduler. Våra konsulter är därmed bättre förberedda för att leda implementeringsprojekt för lösningen. Talentsoft Academy-certifieringen garanterar resultatet för den slutförda utbildningen.
Julien Galtier
Direktör — ACT-ON
Genom att integrera våra HR-processer i Talentsofts lösning har vi kunnat skapa en global bild av medarbetarutvärderingar och hantera deras utveckling på ett bättre sätt – i alla våra verksamhetsländer
Marie-Anne Labidi
Koncernchef för HR-utveckling — Chantelle-koncernen
Läs utlåtande
För ett företag som vårt som vill införa e-utbildning är Talentsoft Utbildning den perfekta partnern.
Maxime Julienne
Ansvaring för e-utbildning — Carglass France
Läs utlåtande
Sedan vi började utveckla utbildningar på Talentsoft LMS och LCMS har vi märkt av ett ökat engagemang hos medarbetarna, en lägre personalomsättning än branschens genomsnitt och förbättrad kundupplevelse och -nöjdhet.
Isabelle Damour
Chef för Retail Academy på Lacoste — Lacoste
Läs utlåtande
Efter att vi påbörjat vår upphandling valde vi Talentsoft tack vare flexibilitet och skalbarhet, vilket innebär att vi progressivt kan tillämpa lösningarna på olika HR-problem internationellt, oavsett om det handlar om rekrytering eller utvärdering av medarbetare. Det finns också en annan fördel: molnet säkerställer fullständig tillgänglighet för alla!
Audrey Delepierre
Talangansvarig, HR-chef — celio
Läs utlåtande
Tack vare den proaktiva aspekten av Hello Talent kan vi söka direkt bland potentiella kandidater och spara dyrbar tid för att hitta rätt profil. Dessutom är det ett rent nöje att arbeta med Hello Talent-teamen.
Aude Cécile
Talangrekryterare — Air France
Läs utlåtande
Talentsofts lösning och modulen HR Analytics är pålitliga verktyg som ger HR-funktionen och ledningen stor hjälp att fatta bra beslut.
Jean-Carlos de Gaetano
IS-konsult — La Mutuelle Générale
På grund av ökad konkurrens från onlinespel blev vi tvungna att omorganisera arbetskraften. Tack vare Talentsoft Arbetskraftsplanering kunde vi enkelt identifiera kompetenser som saknas samt snabbt och enkelt erbjuda medarbetarna fungerande utvecklings- och utbildningsalternativ.
Pierre-Marie Argouarc'h
HR-chef — La Française des Jeux
Med Talentsoft Lön drar vi nytta av all HR-information för att strömlinjeforma lönerevisionen och ge cheferna objektiva indikatorer som hjälper dem att fatta rättvisa och likvärdiga beslut. Dessutom följer lösningen behoven i vår lönepolicy och kan anpassas till vår lönerevisionsprocess.
Jean-Robert Bouet
Chef för tjänsteprocesser och HR-verktyg — Monoprix
Genom implementeringen av Talentsoft Utbildning och Talentsoft LMS kan vi erbjuda ett stort urval av utbildningar, personanpassade och tillgängliga för alla medarbetare, just nu i Europa och snart i världen.
Thierry Debien
Chef för utbildning, kompetensutveckling och mångfald — COLAS
Talentsoft LMS uppfyller alla våra behov vad gäller spridning av innehåll och samarbete, och allt detta integrerat med LCMS. Plattformen uppfyller därmed alla behov som rör digitalisering av utbildning.
Cyrille Carteret
Utbildningsansvarig — Campus Veolia Environment
Med Talentsoft LCMS kan vi genomföra våra ambitioner i en takt som följer produktionen med stora utbildningseffekter.
Axelle Regreny
Utbildningstekniker — Orange
Läs utlåtande
Talentsoft Learning helps us centralize all training requests, registration follow-ups, and employee progress on our e-learning modules--all this via a single access point. We also appreciate that reminder emails can be configured for key steps in the process. This will encourage employees to complete their training programmes on time.
Agnès Servian
Head of Training & Competency Development — PMU
Vi kan nu identifiera nödvändiga kompetens- och utbildningsåtgärder, vilket hjälper oss att skapa företagsprogram och synergier samt hålla budgeten.
Clotilde Fourchet
Ansvarig för anställning och kompetenser — PSB Industries
Läs utlåtande
På mindre än fyra månader kunde vi lansera vår årliga utvärderingskampanj till 13 000 medarbetare i ett tiotal länder! Och den första återkopplingen är tillfredsställande: medarbetare och chefer har använt lösningen.
Alain Guillou
HR- och driftchef — Naval Group
Vår verksamhet inom försvarssektorn kräver synnerligen hög IT-säkerhet. Talentsoft har kunnat uppfylla våra behov beträffande tillförlitlig lagring, skydd av kandidaternas uppgifter och en säker lösning som vi har åtkomst till via våra arbetsstationer.
Cécile Giraud
Personal- och karriärchef — Dassault Aviation
Läs utlåtande
  • J G
  • A
  • H R

Vi gillar kommunikation

#Jagvillvetamer

Stäng