Talent Management-systemet som centraliserar och konsoliderar all data på ett och samma ställe

För att ett företag ska fungera optimalt och använda sina resurser till fullo krävs inte bara att det dagliga arbetet flyter på korrekt. Minst lika viktigt är att undvika flaskhalsar när det kommer till kunskap och utveckling bland de anställda. Rätt person på rätt position i företaget kan skapa synergieffekter, både mättbara i ökad produktivitet, men även mer abstrakta effekter som trivsel och förändringar i företagskultur. Ledningar i en rad olika företag ser därför Talent Management-lösingar som en integral del i arbetet att skapa ett bättre företag, och vi på Talentsoft har identifierat ett behov för att förenkla processen hos dessa företag, och göra det så smidigt som möjligt. Därför har vi utvecklat ett HRMS som kan anpassas till alla företag, oavsett geografiskt placering eller storlek.

En Talent Management-lösning som hjälper ert företag på flera fronter

För effektiv hantering av de fyra pelarna av Talent Management har Talentsoft utvecklat en lösning som adresserar de huvudaspekter som ingår i att finna och placera rätt talang på rätt position inom företaget. Talentsofts Talent Management-system möjliggör för företag att kontinuerligtt bevaka dessa fyra huvudaspekter.

  • Rekrytering: Vare sig det rör sig om extern- eller intern rekrytering så hjälper Talentsofts verktyg ditt företag att gallra ut de främsta talangerna för specifika positioner.
  • Performance Management – Vid intern rekrytering kan Talentsofts system mäta anställdas prestationer och styrkor i realtid, för att underlätta identifiering av oupttäckt talang. Då vi erbjuder ett komplett integrerat HRM-system så tillåts även ledning insyn i vad som har blivit sagt under utvecklingssamtal, för att se om nya arbetsuppgifter är något som tidigare har diskuterats med den anställde.
  • Lärande och Utvecklande – För att bibehålla och motivera talanger att stanna inom företaget är kontinuerlig kompetensutveckling ett betydande verktyg och viktigt att erbjuda de anställda. Inte nog med att företag bibehåller sina talanger, företagsledningen möjliggör även för strategisk utveckling av sin interna kunskapsbas. Talentsofts Talent Management-system ger företagsledningen en förbättrad överblick över vilka kunskapsområden som redan har täckning inom företaget, och kan identifiera vilka områden som möjlighet till förbättring.
  • Kompetenshantering – Den sista av de fyra pelarna för Talent Management handlar om att skapa incentiv för anställda som har kunskap och talang inom sina områden att stanna kvar i företaget. Med Talentsoft kan ni effektivt och lättöverskådligt se till att era talanger i företaget kompenseras för sin förmåga att bidra med värde, och ledningen kan därmed upprätthålla en god arbetsmoral.

Talentsofts Talent Management-system kan understöda ert företag i er talanghantering. Kontakta oss här för personlig support angående hur Talang- och kunskapsoptimering skulle kunna förbättras hos er.

Talentsofts Talent Management-system stöttar ert företag i er talanghantering. Kontakta oss här för personlig support om hur Talang- och kunskapsoptimering kan förbättras hos ert företag.