Kompensation – effektiv justering av löner med Talentsofts integrerade lösning

Lönerevision är en viktig process där löner årligen kan anpassas efter inflationskurvan, men ett företags lönesättning har många fler mål. I samband med lönesamtal kan lönehöjningar sända en viktig signal till anställda som motiverar till hög prestation som blir belönad därefter. Hur mycket ett företag vill satsa på lönerevision beror på ett flertal kriterier, däribland företagets kompensationspolicy, ekonomi och budget, samt hurvuda anställdas prestationer premieras.

Lönesättning baserat på företagets kompensationspolicy

HR-avdelningen använder sig av en mängd faktorer vid beslutsfattande omkring lönehöjningar. Därför krävs ett system som kan centralisera och kombinera all data, och presentera information som skapar en fullständig överblick av de anställda, samt använder marknadsenliga lönekriterier. Talentsoft har utvecklat ett löneprogram som effektiviserar lönesättningen samtidigt, samt ser till att företagets kompensationspolicy omsätts.

Lönesättning kräver samarbete mellan flera aktörer i företaget. I första hand är företagsledningen ansvariga för korrekt lönesättning inom företaget. För att både chefer och anställda ska kunna förstå och agera i enlighet med företagets kompensationspolicy bör företagsledningen utarbeta och kommunicera en lönpolicy som tydliggör hur anställdas prestation står i relation till företagets mål och strategier. På så sätt blir anställda belönade i förhållande till företagets målsättningar.

Omsätt företagets lönerevision effektivt och målinriktat

HR-avdelningen ansvarar bland annat för att förtydliga och kommunicera företagets lönestrategi till chefer och underlätta lönesättning, samt understöda dem i att sätta kollektivavtalsenliga löner som är i linje med företagets kompensationspolicy. För att uppfylla detta måste HR-avdelningen vanligtvis se till att uppgifter och redskap finns på plats som möjliggör rättvis bedömning av de anställda. Till HR-avdelningens ansvar hör även att se till att nödvändig kunskap och information om lönehöjningar och lönesamtal kommuniceras både till ansvariga chefer och företagsledning.

Då lönerevision bara är en av HR-avdelningens många uppgifter, och involverar komplex och omfattande data, är det viktigt att snabbt få fram den information som behövs. Med Talentsofts flexibla och integrerade lönesystem är företag på den säkra sidan när det gäller att snabbt besluta och implementera rättvisa löner baserade på företagets lönestrategi.